Alternate Text
  • فرم مشخصات متقاضی
    متقاضی محترم، برگه مشخصات متقاضی کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری و آموزشگاه های معرف را بعد از ثبت درخواست، دریافت و تکمیل نمایید.
Alternate Text
  • راهنمای استفاده از سامانه
    جهت استفاده بهینه از سامانه راهنمای ثبت نام را مطالعه نمایید
Alternate Text
 
*